"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 92/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 93/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 95/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 96/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 97/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 98/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 16/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 113/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 114/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 115/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 116/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 117/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 118/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 94/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2025
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 88/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 89/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 90/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 91/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐ ngày 12/01/2001 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21 - 7 - 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ, ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2017 - 2025
[ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 08/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh (Từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV)
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 100/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 102/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 103/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án dề nghị công nhận Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 104/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 106/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 109/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 110/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]