"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 109/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04-8-2016 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 110/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 111/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 112/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 32/2004/NQ-HĐND ngày 23-7-2004 của HĐND tỉnh phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 113/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21-7-2017 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 100/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 101/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 102/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 103/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 104/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 105/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 10-9-2015 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 106/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề của tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 107/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 17-9-2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 108/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 125NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 99/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tếvà tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 120/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La¬
[ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 12/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 121/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019
[ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 122//NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 12/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 119//NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2)
[ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 12/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 92/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 93/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 95/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 96/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 97/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 98/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 16/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 113/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 114/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]