"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 114/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 115/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 116/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc miễn phí xây dựng
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 117/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 139NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ chín đến kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản áp dụng pháp luật
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 142/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạng mục đường giao thông số 2A, 2B, 2C khu dân cư OC-01, OC-04 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 245/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 144/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 143/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đợt 2)
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 109/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04-8-2016 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 110/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 111/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 112/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 32/2004/NQ-HĐND ngày 23-7-2004 của HĐND tỉnh phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 113/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21-7-2017 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 127/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua phương án thanh toán đối với dự án đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 128/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025”
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 129/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 130/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 131/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung các dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 132/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 133/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 134/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 9; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 135/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh (từ kỳ họp thứ bảy đến kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIV)
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 136/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 100/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 101/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 102/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]