"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11 và việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 170/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 172/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ mười đến kỳ họp thứ mười một của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 122/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 124/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 125/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 217/2008/NQ-HĐND ngày 21-7-2008 của HĐND tỉnh về quy định lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 126/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 15-3-2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 127/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 121/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 16/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 167/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 168/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 118/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 119/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 120/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 154/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 114/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 115/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 116/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc miễn phí xây dựng
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 117/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 139NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ chín đến kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản áp dụng pháp luật
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 142/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạng mục đường giao thông số 2A, 2B, 2C khu dân cư OC-01, OC-04 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 245/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 144/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 143/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đợt 2)
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 109/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04-8-2016 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 110/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]