"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Bắc Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HDND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện về Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Bắc Yên đến năm 2020
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của HĐND huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dự kiến Danh mục dự án đầu tư công năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2017 ] [ Hiệu lực: 28/6/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 27/6/2017 ] [ Hiệu lực: 27/6/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 29/7/2016 ] [ Hiệu lực: 29/7/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình khảo sát, giám sát của HĐND huyện năm 2017
[ Ban hành: 28/7/2016 ] [ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 99/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Bắc Yên năm 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 101/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách huyện Bắc Yên quản lý năm 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ] [ Hết hiệu lực: 07/02/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 102/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 100/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ] [ Hết hiệu lực: 05/5/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 10 và thứ 11 thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 22/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 89/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/9/2015 ] [ Hiệu lực: 15/9/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và thứ 10) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 02/7/2015 ] [ Hiệu lực: 02/7/2015 ] [ Hết hiệu lực: 09/02/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013
[ Ban hành: 02/7/2015 ] [ Hiệu lực: 02/7/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
[ Ban hành: 02/7/2015 ] [ Hiệu lực: 02/7/2015 ]