"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Mai Sơn ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ tư và thứ năm) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 26/7/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương
[ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 26/7/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót là đô thị loại IV trực thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 26/7/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình khảo sát, giám sát năm 2018 của HĐND huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 25/7/2017 ] [ Hiệu lực: 25/7/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2017
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016
[ Ban hành: 26/7/2016 ] [ Hiệu lực: 02/8/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 26/7/2016 ] [ Hiệu lực: 26/7/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 11 khóa XIX và kỳ họp thứ 2 khóa XX) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 25/7/2016 ] [ Hiệu lực: 25/7/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình khảo sát, giám sát năm 2017 của HĐND huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 25/7/2016 ] [ Hiệu lực: 25/7/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 27/6/2016 ] [ Hiệu lực: 27/6/2016 ] [ Hết hiệu lực: 06/02/2031 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 92/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2016
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các giải pháp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 20160 - 2020
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 100/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 101/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đề án thành lập Tổ Quy tắc quản lý trật tự xây dựng - đô thị trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 102/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của HĐND xã Nà Ớt do ban hành trái pháp luật
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mai Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mai Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ] [ Hết hiệu lực: 02/9/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và thứ 11) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 89/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 23/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]