"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Sốp Cộp ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 119/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư Công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 123/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 124/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 27/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 125/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 27/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 122/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 17/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 58/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 61/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 29/7/2010 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp 5 năm (2011 - 2015)
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 63/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 60/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện và nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập Dự án và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình triển khai năm 2014 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 04/7/2013 ] [ Hiệu lực: 04/5/2000 ] [ Hết hiệu lực: 05/6/2017 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Sốp Cộp bầu
[ Ban hành: 04/7/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 53/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 04/7/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 52/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2012
[ Ban hành: 04/7/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 30/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Sốp Cộp khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2012
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 29/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn Đề án "Phát triển cây Cà phê tập trung trên địa bàn huyện Sốp Cộp, giai đoạn 2012 - 2020"
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012
[ Ban hành: 06/7/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 19/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quản lý, điều hành ngân sách huyện Sốp Cộp năm 2012
[ Ban hành: 19/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012
[ Ban hành: 19/12/2011 ] [ Hiệu lực: 03/02/2017 ] [ Hết hiệu lực: 09/02/2017 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của HĐND huyện Sốp Cộp khóa II
[ Ban hành: 19/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 18/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012
[ Ban hành: 19/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 165/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011
[ Ban hành: 21/12/2010 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 167/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2011
[ Ban hành: 21/12/2010 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 167/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2011
[ Ban hành: 21/12/2010 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 168/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2011
[ Ban hành: 21/12/2010 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 168/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2011
[ Ban hành: 21/12/2010 ]