"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Thuận Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 87/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2016 ] [ Hiệu lực: 03/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 28/6/2016 ] [ Hiệu lực: 28/6/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/6/2016 ] [ Hiệu lực: 28/6/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Thuận Châu, khóa XIX nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/3/2016 ] [ Hiệu lực: 15/3/2016 ] [ Hết hiệu lực: 05/12/2003 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thuận Châu, khóa XIX nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/3/2016 ] [ Hiệu lực: 15/3/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực HĐND huyện Thuận Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/3/2016 ] [ Hiệu lực: 15/3/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn do huyện quản lý năm 2016
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung tay xây dựng Thị tứ Tông Lạnh lên thị trấn Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 19/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 97/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020)
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của HĐND huyện Thuận Châu năm 2016
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 19/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 100/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua kết quả giải quyết của Thường trực HĐND huyện đối với những nội dung do UBND huyện trình từ sau kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ 11 thuộc thẩm quyền HĐND huyện
[ Ban hành: 19/12/2015 ] [ Hiệu lực: 19/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
[ Ban hành: 06/7/2015 ] [ Hiệu lực: 06/7/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2015
[ Ban hành: 06/7/2015 ] [ Hiệu lực: 06/7/2015 ] [ Hết hiệu lực: 01/02/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thuận Châu năm 2014
[ Ban hành: 06/7/2015 ] [ Hiệu lực: 06/7/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 13/12/2014 ] [ Hiệu lực: 20/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 77/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thục hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 13/12/2014 ] [ Hiệu lực: 20/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 78/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 13/12/2014 ] [ Hiệu lực: 20/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận Châu đến năm 2020
[ Ban hành: 13/12/2014 ] [ Hiệu lực: 20/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 79/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp huyện quản lý năm 2015
[ Ban hành: 13/12/2014 ] [ Hiệu lực: 20/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 66/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
[ Ban hành: 11/7/2014 ] [ Hiệu lực: 18/7/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 67/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2014
[ Ban hành: 11/7/2014 ] [ Hiệu lực: 18/7/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thuận Châu năm 2013
[ Ban hành: 11/7/2014 ] [ Hiệu lực: 11/7/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn danh mục cho phép lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 11/7/2014 ] [ Hiệu lực: 11/7/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 70/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn Đề án phân loại lại đơn vị hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 11/7/2014 ] [ Hiệu lực: 18/7/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 58/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
[ Ban hành: 27/12/2013 ] [ Hiệu lực: 02/01/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 55/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)
[ Ban hành: 27/12/2013 ] [ Hiệu lực: 02/01/2014 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 60/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
[ Ban hành: 27/12/2013 ] [ Hiệu lực: 02/01/2014 ]