"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
. [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Hiệu lực: 03/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận số lượng bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Mục Lục Công báo năm 2019 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thực hiện phê duyệt hương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07-lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3067/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp đến năm 2030
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực xây dựng
[ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 16/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 12/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/12/2019 ] [ Hiệu lực: 25/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu lĩnh vực thông tin và truyền thông
[ Ban hành: 10/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2979/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2019 ] [ Hiệu lực: 08/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2976/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 (đợt 2)
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Huy Bắc, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2969/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2925/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy kết quả bình xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá 5 năm (2014 - 2018) tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 03 cơ quan đơn vị
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 02/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 02/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2914/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 1)
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 29/11/2019 ]