"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Lĩnh vực an toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1937/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 08/8/2019 ] [ Hiệu lực: 18/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/8/2019 ] [ Hiệu lực: 06/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/8/2019 ] [ Hiệu lực: 20/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 quy định một số điều tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 01/8/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1854/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới, tỉnh Sơn La”
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1856/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơ La
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1852/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1849/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Tổ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1848/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển panô công bố Đề án Quy hoạch tổng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 26/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/7/2019 ] [ Hiệu lực: 26/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/7/2019 ] [ Hiệu lực: 26/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1810/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hang Chú” cho sản phẩm rượu Hang Chú của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1808/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thanh long Sơn La” cho sản phẩm thanh long của tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1812/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1813/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 7 năm 2019
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1784/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 22/7/2019 ] [ Hiệu lực: 22/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1785/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2019 -2025”
[ Ban hành: 22/7/2019 ] [ Hiệu lực: 22/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/7/2019 ] [ Hiệu lực: 19/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất; định mức đất sử dụng trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1759/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đo đạc bản đồ, môi trường; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung đơn giá vật tư phối giống nhân tạo cho trâu, bò tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1748/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]