"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyếtvướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn Lado Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
[ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
[ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 05/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 50/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 48/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 20/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 29/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 44/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 45/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2893/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2894/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2019
[ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2879/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017
[ Ban hành: 20/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 16/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2867/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2866/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chỉ thị tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/11/2018 ] [ Hiệu lực: 25/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/11/2018 ] [ Hiệu lực: 01/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2831/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
[ Ban hành: 14/11/2018 ] [ Hiệu lực: 14/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung một số điều tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp xã phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về Phạm vi vùng phụ cận công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2804/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đề tài “Nghiên cứu các ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ Chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La”
[ Ban hành: 12/11/2018 ] [ Hiệu lực: 12/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2796/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/11/2018 ] [ Hiệu lực: 09/11/2018 ]