"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 12/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 838/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Phù Yên
[ Ban hành: 11/4/2019 ] [ Hiệu lực: 11/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/4/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án số 01 và dự án số 02 Khu đô thị Hồ Tuổi Trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/4/2019 ] [ Hiệu lực: 08/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 792/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Luật sư, Trọng tài thương mại
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 20/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Công văn 983/UBND-NC [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đính chính văn bản
[ Ban hành: 02/4/2019 ] [ Hiệu lực: 02/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 28/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/3/2019 ] [ Hiệu lực: 01/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị tháng 3 năm 2019
[ Ban hành: 25/3/2019 ] [ Hiệu lực: 25/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấm dứt thực hiện đối với các dự án thuộc danh mục dừng giãn tiến độ do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
[ Ban hành: 20/3/2019 ] [ Hiệu lực: 20/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 613/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 14/3/2019 ] [ Hiệu lực: 14/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 07/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/3/2019 ] [ Hiệu lực: 26/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 08/3/2019 ] [ Hiệu lực: 08/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 07/3/2019 ] [ Hiệu lực: 07/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 529/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
[ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 500/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 01/3/2019 ] [ Hiệu lực: 01/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh cục bộ các Đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]