"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
. [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Hiệu lực: 03/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2925/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy kết quả bình xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá 5 năm (2014 - 2018) tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 03 cơ quan đơn vị
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 02/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2914/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 1)
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 29/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2899/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/11/2019 ] [ Hiệu lực: 28/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dừng hoạt động 02 Chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời (Đường Sông) trên địa bàn xã Quang Minh huyện Vân Hồ và xã Mường Bang huyện Phù Yên
[ Ban hành: 28/11/2019 ] [ Hiệu lực: 28/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2894/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La THAY LẠI BẢN CŨ
[ Ban hành: 27/11/2019 ] [ Hiệu lực: 27/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2895/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thànhphố Sơn La, tỉnh Sơn La (lần 2)
[ Ban hành: 27/11/2019 ] [ Hiệu lực: 27/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Thu hồi (bãi bỏ) các Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt đề xuất dự án Hệ thống hạ tầng khu dân cư thuộc lô số 3A dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống hạ tầng khu dân cư thuộc lô số 3A dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/11/2019 ] [ Hiệu lực: 25/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2840/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La (Giai đoạn 2)”
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2837/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005, Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009, Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 24/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2763/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh sơn La
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2739/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 11/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu,tổ dân phố liên quan đến ma túy
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 31/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực công chức, viên chức
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2651/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2641/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/10/2019 ] [ Hiệu lực: 29/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực Công Thương năm 2019
[ Ban hành: 28/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
[ Ban hành: 22/10/2019 ] [ Hiệu lực: 22/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2570/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính
[ Ban hành: 18/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/10/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực phòng chống thiên tai
[ Ban hành: 01/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/10/2019 ]