"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 2019
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sông Mã năm 2020
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách các xã, thị trấn năm 2020
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sông Mã
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 113/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 09/7/2019 ] [ Hiệu lực: 09/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 107/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 109/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Sơn La khóa XIX
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 110/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý và thực hiện một số đồ án quy hoạch về xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 09/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 04/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 04/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 huyện Mường La
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 04/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sử dụng nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hệ thống tưới ẩm
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 04/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 04/7/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phên bổ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]