"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Hồ Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Sơn La khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỉ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho làm đường gia thông nông thôn thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 13/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2018
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 13/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về thành lập đoàn giám sát về "Việc thực hiện chính sách ổn định đời sống cho nhân dân khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố"
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát về "Giám sát tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền tại UBND thành phố và UBND các xã, phường"
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Sơn La khóa XIX
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 13/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương thành phố Sơn La năm 2018
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 13/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2018
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 13/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh (số dư dự toán) nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2017
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn vốn thục hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp)
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2017
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 05/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 2018
[ Ban hành: 26/6/2018 ] [ Hiệu lực: 26/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 26/6/2018 ] [ Hiệu lực: 26/6/2018 ]