"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện
[ Ban hành: 02/5/2019 ] [ Hiệu lực: 02/5/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2030
[ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 104/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 105/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương thành phố Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách các xã, phường năm 2019
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Về công tác lập, quản lý và thực hiện một số đồ án về xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn thành phố"
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 100/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 101/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền tại UBND thành phố và UBND các xã, phường"
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 102/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 103/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua các nội dung do UBND huyện trình từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]