"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 792/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Luật sư, Trọng tài thương mại
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị tháng 3 năm 2019
[ Ban hành: 25/3/2019 ] [ Hiệu lực: 25/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấm dứt thực hiện đối với các dự án thuộc danh mục dừng giãn tiến độ do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
[ Ban hành: 20/3/2019 ] [ Hiệu lực: 20/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 613/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 14/3/2019 ] [ Hiệu lực: 14/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 08/3/2019 ] [ Hiệu lực: 08/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 07/3/2019 ] [ Hiệu lực: 07/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 500/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 01/3/2019 ] [ Hiệu lực: 01/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018 (Đăng từ Công báo số 16 đến số 19)
[ Ban hành: 27/02/2019 ] [ Hiệu lực: 27/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La, kỳ 2014 - 2018 (Đăng Công báo từ số 16 đến số 19)
[ Ban hành: 27/02/2019 ] [ Hiệu lực: 27/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La, kỳ 2014 – 2018(Đăng từ Công báo số 16 đến số 19)
[ Ban hành: 27/02/2019 ] [ Hiệu lực: 27/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 21/02/2019 ] [ Hiệu lực: 21/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ II năm học 2018 - 2019
[ Ban hành: 19/02/2019 ] [ Hiệu lực: 19/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 328/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh
[ Ban hành: 13/02/2019 ] [ Hiệu lực: 23/02/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 268/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 269/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xây dựng 03 Trạm Y tế xã Chiềng Hặc, Chiềng Đông, huyện Yên Châu; xã Mường Sai, huyện Sông Mã
[ Ban hành: 26/01/2019 ] [ Hiệu lực: 26/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xây dựng 03 Trạm Y tế xã Chiềng Ân, xã Chiềng Công, xã Tạ Bú huyện Mường La
[ Ban hành: 26/01/2019 ] [ Hiệu lực: 26/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 223/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xây dựng 03 Trạm Y tế xã Long Hẹ, xã Phỏng Lập, huyện Thuận Châu; xã Mường Cai, huyện Sông Mã
[ Ban hành: 26/01/2019 ] [ Hiệu lực: 26/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 174/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2019
[ Ban hành: 22/01/2019 ] [ Hiệu lực: 22/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 76/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018
[ Ban hành: 10/01/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 75/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện quản lý, vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 09/01/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 62/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt số người làm việc của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 09/01/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 59/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
[ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]