"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyếtvướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn Lado Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
[ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
[ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 05/12/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2893/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2894/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2019
[ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2879/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017
[ Ban hành: 20/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 16/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2804/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đề tài “Nghiên cứu các ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ Chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La”
[ Ban hành: 12/11/2018 ] [ Hiệu lực: 12/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2796/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/11/2018 ] [ Hiệu lực: 09/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2786/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/11/2018 ] [ Hiệu lực: 08/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2785/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/11/2018 ] [ Hiệu lực: 08/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2706/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/10/2018 ] [ Hiệu lực: 10/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2682/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
[ Ban hành: 29/10/2018 ] [ Hiệu lực: 29/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2659/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt bổ sung Danh mục một số dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2611/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mó Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên
[ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới ba loại rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La năm 2017
[ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2572/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo cụm công trình thủy lợi: Nong Bông, Nong Hoi Trên, Nong Hoi Dưới, xã Chiềng Ân, huyện Mường La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2573/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Chờ Lồng, xã Yên Sơn, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2574/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi bản Tỉa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2576/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Hồ Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2577/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2506/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/10/2018 ] [ Hiệu lực: 12/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 12/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2436/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc cho phép Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa tại chỗ"
[ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2436/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa tại chỗ"
[ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]