"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 50/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 48/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 20/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 29/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 44/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 45/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2867/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2866/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/11/2018 ] [ Hiệu lực: 01/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2831/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
[ Ban hành: 14/11/2018 ] [ Hiệu lực: 14/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung một số điều tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp xã phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về Phạm vi vùng phụ cận công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2768/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/11/2018 ] [ Hiệu lực: 16/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 39/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/11/2018 ] [ Hiệu lực: 16/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/11/2018 ] [ Hiệu lực: 17/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2620/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Mộc Châu khu đất Bến xe tĩnh chợ Mộc Châu tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 23/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 37/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2541/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 20, Điều 22 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quy định về việc mời, tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
[ Ban hành: 17/10/2018 ] [ Hiệu lực: 17/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 28/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 29/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 31/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 32/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]