"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 12/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 838/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Phù Yên
[ Ban hành: 11/4/2019 ] [ Hiệu lực: 11/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/4/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án số 01 và dự án số 02 Khu đô thị Hồ Tuổi Trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/4/2019 ] [ Hiệu lực: 08/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 20/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 28/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/3/2019 ] [ Hiệu lực: 01/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 07/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/3/2019 ] [ Hiệu lực: 26/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 529/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
[ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh cục bộ các Đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh cục bộ các Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 492/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Phương án hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông sản xuất khẩu năm 2019
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 447/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án Nhà nước thu hồi đất
[ Ban hành: 26/02/2019 ] [ Hiệu lực: 26/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 448/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/02/2019 ] [ Hiệu lực: 26/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 424/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn năm 2018 - 2025”
[ Ban hành: 20/02/2019 ] [ Hiệu lực: 20/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 401/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về bổ sung 11 điểm cát trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/02/2019 ] [ Hiệu lực: 15/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/3/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 11/02/2019 ] [ Hiệu lực: 11/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 303/QD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cộng đồng Rừng thông bản Áng, xã Đồng Sang, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 274/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/01/2019 ] [ Hiệu lực: 10/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 10/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/01/2019 ] [ Hiệu lực: 15/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 201/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2019
[ Ban hành: 25/01/2019 ] [ Hiệu lực: 25/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
[ Ban hành: 17/01/2019 ] [ Hiệu lực: 17/01/2019 ]