"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 19/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 20/6/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1295/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hà Lan Ban
[ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đỗ Thị Ngân
[ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1297/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải
[ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 18/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/5/2019 ] [ Hiệu lực: 30/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1229/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La"
[ Ban hành: 28/5/2019 ] [ Hiệu lực: 28/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1219/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục hồ, ao; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước đã được xếp hạng không được san lấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/5/2019 ] [ Hiệu lực: 28/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1078/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 13/5/2019 ] [ Hiệu lực: 13/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1047/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/5/2019 ] [ Hiệu lực: 08/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 15/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 17/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 25/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 06/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
[ Ban hành: 21/4/2019 ] [ Hiệu lực: 21/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 18/4/2019 ] [ Hiệu lực: 18/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 12/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/5/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 838/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Phù Yên
[ Ban hành: 11/4/2019 ] [ Hiệu lực: 11/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/4/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án số 01 và dự án số 02 Khu đô thị Hồ Tuổi Trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/4/2019 ] [ Hiệu lực: 08/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 20/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 791/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quý II năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/4/2019 ] [ Hiệu lực: 03/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 782/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 02/4/2019 ] [ Hiệu lực: 02/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/4/2019 ] [ Hiệu lực: 02/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 28/3/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]