"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thực hiện phê duyệt hương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/12/2019 ] [ Hiệu lực: 25/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2979/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2019 ] [ Hiệu lực: 08/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2976/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 (đợt 2)
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005, Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009, Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 24/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2703/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2641/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/10/2019 ] [ Hiệu lực: 29/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
[ Ban hành: 22/10/2019 ] [ Hiệu lực: 22/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của thành phố Sơn La
[ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 9 năm 2019
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2393/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố bổ sung đơn giá xây dựng của một số loại công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 28/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
[ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2237/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 12/9/2019 ] [ Hiệu lực: 12/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Phù Yên
[ Ban hành: 11/9/2019 ] [ Hiệu lực: 11/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2215//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2215//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]