"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của thành phố Sơn La
[ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 9 năm 2019
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2393/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố bổ sung đơn giá xây dựng của một số loại công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 28/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
[ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2237/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 12/9/2019 ] [ Hiệu lực: 12/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Phù Yên
[ Ban hành: 11/9/2019 ] [ Hiệu lực: 11/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2215//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2215//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Magnezit số 1188/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty TNHH 27-7
[ Ban hành: 29/8/2019 ] [ Hiệu lực: 29/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/8/2019 ] [ Hiệu lực: 29/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/8/2019 ] [ Hiệu lực: 29/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 32/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 21/8/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục xã, bản định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2019 - 2020
[ Ban hành: 16/8/2019 ] [ Hiệu lực: 16/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 31/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/8/2019 ] [ Hiệu lực: 25/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1989/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án dự án đã được cho phép tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 13/8/2019 ] [ Hiệu lực: 13/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/8/2019 ] [ Hiệu lực: 06/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/8/2019 ] [ Hiệu lực: 20/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 quy định một số điều tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 01/8/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/8/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1849/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1848/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển panô công bố Đề án Quy hoạch tổng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]