"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 11/02/2019 ] [ Hiệu lực: 11/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/01/2019 ] [ Hiệu lực: 15/02/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 201/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2019
[ Ban hành: 25/01/2019 ] [ Hiệu lực: 25/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
[ Ban hành: 17/01/2019 ] [ Hiệu lực: 17/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại điểm lộ Bó Bạn, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 04/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 25/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 15/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 12/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 04/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 15/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 04/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 55/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/12/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 56/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/12/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 54/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/12/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/12/2018 ] [ Hiệu lực: 20/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 53/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 52/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/12/2018 ] [ Hiệu lực: 11/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 51/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 16/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 25/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 50/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 48/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 20/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 29/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 47/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 20/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 47/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 20/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 47/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 20/01/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 44/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 45/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]