"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4489 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 218/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt đề án xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/02/2020 ] [ Hiệu lực: 05/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
  [ Ban hành: 05/02/2020 ] [ Hiệu lực: 15/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019
  [ Ban hành: 04/02/2020 ] [ Hiệu lực: 04/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị bổ sung đợt 1 năm 2020
  [ Ban hành: 22/01/2020 ] [ Hiệu lực: 22/01/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 43/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận số lượng bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công nhận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công nhận xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07-lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thực hiện phê duyệt hương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Bắc Yên năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
  Quyết định của UBND huyện 2266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch đầu tư công năm 2020
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 2019
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]