"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3910 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bái boe Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La
  [ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường, giải phóng mặt bằng
  [ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 223/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017
  [ Ban hành: 29/01/2018 ] [ Hiệu lực: 29/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 177/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên vật liệu sản suất gạch nung tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 25/01/2018 ] [ Hiệu lực: 25/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 25/01/2018 ] [ Hiệu lực: 25/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
  [ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
  [ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 22/01/2018 ] [ Hiệu lực: 22/01/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018
  [ Ban hành: 19/01/2018 ] [ Hiệu lực: 19/01/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 19/01/2018 ] [ Hiệu lực: 19/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Hệ thống an ninh mạng
  [ Ban hành: 18/01/2018 ] [ Hiệu lực: 18/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 87/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 16/01/2018 ] [ Hiệu lực: 16/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
  [ Ban hành: 12/01/2018 ] [ Hiệu lực: 12/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 46/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phân bổ kinh phí chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ lãi vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm
  [ Ban hành: 10/01/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 11/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/01/2018 ] [ Hiệu lực: 03/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 03/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh "Mai Sơn - Sơn La" và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Na Mai Sơn" cho sản phẩm quả Na của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/01/2018 ] [ Hiệu lực: 02/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 02/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh "Mộc Châu - Sơn La" và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Bơ Mộc Châu" cho sản phẩm quả Bơ của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/01/2018 ] [ Hiệu lực: 02/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3355/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
  [ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 29/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3339/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 29/12/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3322/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 28/12/2017 ] [ Hiệu lực: 28/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018
  [ Ban hành: 28/12/2017 ] [ Hiệu lực: 28/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3317/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phần mềm quản lý đối tượng giám định y khoa của Trung tâm Giám định Y khoa
  [ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3300/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
  [ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018
  [ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 26/12/2017 ] [ Hiệu lực: 26/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 22/12/2017 ] [ Hiệu lực: 22/12/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3257/GP-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Giấy phép khai thác khoáng sản
  [ Ban hành: 21/12/2017 ] [ Hiệu lực: 21/12/2017 ]