"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4282 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1068/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà vệ sinh trường học xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên
  [ Ban hành: 10/5/2019 ] [ Hiệu lực: 10/5/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 17/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 25/5/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 16/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 15/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 06/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 14/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 13/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 04/5/2019 ] [ Hiệu lực: 04/5/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua nội dung các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện
  [ Ban hành: 02/5/2019 ] [ Hiệu lực: 02/5/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 964/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (tháng 4 năm 2019)
  [ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
  [ Ban hành: 21/4/2019 ] [ Hiệu lực: 21/4/2019 ]
  Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
  [ Ban hành: 21/4/2019 ] [ Hiệu lực: 21/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 19/4/2019 ] [ Hiệu lực: 19/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
  [ Ban hành: 18/4/2019 ] [ Hiệu lực: 18/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Tập tài liệu giảng dạy về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã
  [ Ban hành: 12/4/2019 ] [ Hiệu lực: 12/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 838/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 11/4/2019 ] [ Hiệu lực: 11/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 10/4/2019 ] [ Hiệu lực: 10/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
  [ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
  [ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 823/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án số 01 và dự án số 02 Khu đô thị Hồ Tuổi Trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/4/2019 ] [ Hiệu lực: 08/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 791/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quý II năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/4/2019 ] [ Hiệu lực: 03/4/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 782/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020
  [ Ban hành: 02/4/2019 ] [ Hiệu lực: 02/4/2019 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tăng cường quản lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ tại các khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 02/4/2019 ] [ Hiệu lực: 02/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 772/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
  [ Ban hành: 01/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/4/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 734/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, tập huấn, biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông, xây dựng các cụm pa nô quảng bá hình ảnh nông thôn mới và đi học tập kinh nghiệm Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019
  [ Ban hành: 28/3/2019 ] [ Hiệu lực: 28/3/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị tháng 3 năm 2019
  [ Ban hành: 25/3/2019 ] [ Hiệu lực: 25/3/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 670/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của của Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 21/3/2019 ] [ Hiệu lực: 21/3/2019 ]