"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4241 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 07/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 12/3/2019 ] [ Hiệu lực: 26/3/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 07/3/2019 ] [ Hiệu lực: 07/3/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
  [ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2030
  [ Ban hành: 04/3/2019 ] [ Hiệu lực: 04/3/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 500/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 01/3/2019 ] [ Hiệu lực: 01/3/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành phương án hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020
  [ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 447/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án Nhà nước thu hồi đất
  [ Ban hành: 26/02/2019 ] [ Hiệu lực: 26/02/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
  [ Ban hành: 21/02/2019 ] [ Hiệu lực: 21/02/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ II năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 19/02/2019 ] [ Hiệu lực: 19/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 401/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về bổ sung 11 điểm cát trên sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 15/02/2019 ] [ Hiệu lực: 15/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 06/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 13/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/3/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030
  [ Ban hành: 11/02/2019 ] [ Hiệu lực: 11/02/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 303/QD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cộng đồng Rừng thông bản Áng, xã Đồng Sang, huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 269/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019
  [ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 268/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
  [ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 174/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2019
  [ Ban hành: 22/01/2019 ] [ Hiệu lực: 22/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  [ Ban hành: 17/01/2019 ] [ Hiệu lực: 17/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 07/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 13/01/2019 ] [ Hiệu lực: 13/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 75/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện quản lý, vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 09/01/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 62/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt số người làm việc của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 09/01/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030
  [ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 59/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
  [ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 53/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
  [ Ban hành: 07/01/2019 ] [ Hiệu lực: 07/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại điểm lộ Bó Ban, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  [ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 04/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 07/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 03/01/2019 ] [ Hiệu lực: 03/01/2019 ]