"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4318 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bổ sung đơn giá vật tư phối giống nhân tạo cho trâu, bò tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 20/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 12/7/2019 ] [ Hiệu lực: 22/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 22/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ
  [ Ban hành: 10/7/2019 ] [ Hiệu lực: 25/7/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1687/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/7/2019 ] [ Hiệu lực: 03/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 21/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 12/7/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
  [ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 02/7/2019 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
  [ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 02/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 20/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1535/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 28/6/2019 ] [ Hiệu lực: 28/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại các sở, UBND huyện, thành phố năm 2019
  [ Ban hành: 28/6/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1512/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1510/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
  [ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1466/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
  [ Ban hành: 25/6/2019 ] [ Hiệu lực: 25/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1465/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
  [ Ban hành: 25/6/2019 ] [ Hiệu lực: 25/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt hạng mục bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Sơn La (giai đoạn 1)
  [ Ban hành: 21/6/2019 ] [ Hiệu lực: 21/6/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1428/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1426/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/6/2019 ] [ Hiệu lực: 01/7/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1394/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển panô công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị đầu tuyến tránh Quốc lộ thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1391/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 15/6/2019 ] [ Hiệu lực: 15/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1373/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
  [ Ban hành: 14/6/2019 ] [ Hiệu lực: 14/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019
  [ Ban hành: 14/6/2019 ] [ Hiệu lực: 14/6/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 122//NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 12/6/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 119//NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2)
  [ Ban hành: 12/6/2019 ] [ Hiệu lực: 12/6/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1301/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/6/2019 ] [ Hiệu lực: 07/6/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1297/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải
  [ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đỗ Thị Ngân
  [ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1295/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hà Lan Ban
  [ Ban hành: 06/6/2019 ] [ Hiệu lực: 06/6/2019 ]