"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4174 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 76/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018
  [ Ban hành: 10/01/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 75/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện quản lý, vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La năm 2019
  [ Ban hành: 09/01/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030
  [ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại điểm lộ Bó Bạn, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  [ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 04/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 15/01/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La
  [ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 25/01/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2019
  [ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch đầu tư công năm 2019
  [ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
  [ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  [ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2019
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2019
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2018 - 2020
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua các nội dung do UBND huyện trình từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
  [ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu được lấy phiếu tín nhiệm, không được lấy phiếu tín nhiệm
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bãi bỏ Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2025
  [ Ban hành: 08/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]