"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4142 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyếtvướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn Lado Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
  [ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo
  [ Ban hành: 05/12/2018 ] [ Hiệu lực: 05/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 50/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/12/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 49/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 48/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
  [ Ban hành: 03/12/2018 ] [ Hiệu lực: 20/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 29/11/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 46/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 45/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 44/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 43/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/12/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2894/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2019
  [ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2893/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2867/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2866/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La
  [ Ban hành: 16/11/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2804/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đề tài “Nghiên cứu các ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ Chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La”
  [ Ban hành: 12/11/2018 ] [ Hiệu lực: 12/11/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Hồ Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ
  [ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới ba loại rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La năm 2017
  [ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2611/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mó Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Mộc Châu khu đất Bến xe tĩnh chợ Mộc Châu tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch
  [ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 23/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5, thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2577/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2576/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Hồ Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2574/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi bản Tỉa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2573/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Chờ Lồng, xã Yên Sơn, huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2572/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo cụm công trình thủy lợi: Nong Bông, Nong Hoi Trên, Nong Hoi Dưới, xã Chiềng Ân, huyện Mường La
  [ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc xếp hạng Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  [ Ban hành: 12/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]