"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3693 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 2439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường giải phóng mặt bằng
  [ Ban hành: 14/9/2017 ] [ Hiệu lực: 14/9/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
  [ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2433/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
  [ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 10/9/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã
  [ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 31/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 11/9/2017 ] [ Hiệu lực: 25/9/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu dân cư thương mại suối Nậm La (lô số 5)
  [ Ban hành: 06/9/2017 ] [ Hiệu lực: 06/9/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bổ sung nhiệm vụ thục hiện Chị thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
  [ Ban hành: 06/9/2017 ] [ Hiệu lực: 06/9/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2346/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2345/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2342/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
  [ Ban hành: 25/8/2017 ] [ Hiệu lực: 25/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Mục 1.1 Điều 1 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, nuôi lợn thương phẩm 6.000 con/năm tại bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 24/8/2017 ] [ Hiệu lực: 24/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2288/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Cam Phù Yên” cho sản phẩm cam của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/8/2017 ] [ Hiệu lực: 23/8/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường giải phóng mặt bằng
  [ Ban hành: 21/8/2017 ] [ Hiệu lực: 21/8/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2164/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/8/2017 ] [ Hiệu lực: 08/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2151/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/8/2017 ] [ Hiệu lực: 07/8/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2017
  [ Ban hành: 03/8/2017 ] [ Hiệu lực: 03/7/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bổ sung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/8/2017 ] [ Hiệu lực: 01/8/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 23/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng Đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/7/2017 ] [ Hiệu lực: 15/8/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm du lịch, thương mại và Dịch vụ Đại Phú Sơn tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/7/2017 ] [ Hiệu lực: 27/7/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2072/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/7/2017 ] [ Hiệu lực: 27/7/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2066/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác quặng đồng tại bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/7/2017 ] [ Hiệu lực: 27/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La khoá XIX
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 24/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi trên địa bàn thành phố
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 24/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 24/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 25/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 24/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót là đô thị loại IV trực thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 26/7/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương
  [ Ban hành: 26/7/2017 ] [ Hiệu lực: 26/7/2017 ]