"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4479 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận số lượng bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công nhận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công nhận xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07-lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thực hiện phê duyệt hương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Bắc Yên năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Quyết định của UBND huyện 2277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện
  [ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 2019
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2020
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Chỉ thị của UBND huyện 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tăng cường công tác quản lý, Chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020
  [ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sông Mã
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch đầu tư công năm 2020
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách các xã, thị trấn năm 2020
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sông Mã năm 2020
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Chỉ thị của UBND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND huyện
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]