"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3975 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 09/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 10/4/2018 ] [ Hiệu lực: 20/4/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/3/2018 ] [ Hiệu lực: 26/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 630/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công nhận và kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
  [ Ban hành: 23/3/2018 ] [ Hiệu lực: 23/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 629/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
  [ Ban hành: 23/3/2018 ] [ Hiệu lực: 23/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 584/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
  [ Ban hành: 16/3/2018 ] [ Hiệu lực: 16/3/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 544/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Táo Sơn Tra - Sơn La" cho sản phẩm Táo Sơn Tra, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 543/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Sông Đà - Sơn La" cho sản phẩm cá lòng hồ Sông Đà của tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 542/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Tầm - Sơn La" cho sản phẩm cá Tầm của tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 488/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 07/3/2018 ] [ Hiệu lực: 07/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 470/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận Khu trung tâm hành chính, chính trị Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V
  [ Ban hành: 07/3/2018 ] [ Hiệu lực: 07/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 468/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018
  [ Ban hành: 06/3/2018 ] [ Hiệu lực: 06/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 460/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 06/3/2018 ] [ Hiệu lực: 06/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 453/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" năm 2017
  [ Ban hành: 05/3/2018 ] [ Hiệu lực: 05/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017
  [ Ban hành: 02/3/2018 ] [ Hiệu lực: 02/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt kết quả quan trắc chuyên đề "Một điểm nước mặt có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017"
  [ Ban hành: 02/3/2018 ] [ Hiệu lực: 02/3/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/3/2018 ] [ Hiệu lực: 01/3/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch cấp nước thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
  [ Ban hành: 27/02/2018 ] [ Hiệu lực: 27/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Phá lệnh Động viên công nghiệp (2003 - 2018)
  [ Ban hành: 26/02/2018 ] [ Hiệu lực: 26/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 26/02/2018 ] [ Hiệu lực: 26/02/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 386/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
  [ Ban hành: 21/02/2018 ] [ Hiệu lực: 21/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 346/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao quyền tự chủ hoàn toàn cho Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 336/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 335/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch phát triển ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 333/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt số người làm việc của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2018
  [ Ban hành: 09/02/2018 ] [ Hiệu lực: 09/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 322/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017
  [ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 08/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 321/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề tài "Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945 - 2015)
  [ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 08/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Xây dựng mô hình bảo quản, chế biến và tiêu thụ quả sơn tra"
  [ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 08/02/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc gia hạn thời gian thời gian thực hiện Dự án "Thủ nghiệm sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La"
  [ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 08/02/2018 ]