"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4066 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 1968/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/8/2018 ] [ Hiệu lực: 14/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/8/2018 ] [ Hiệu lực: 14/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1956/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi "Mục đích sử dụng đất" ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/8/2018 ] [ Hiệu lực: 09/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 24/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/8/2018 ] [ Hiệu lực: 20/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp THPT, bổ túc THPT năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 03/8/2018 ] [ Hiệu lực: 13/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
  [ Ban hành: 02/8/2018 ] [ Hiệu lực: 02/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1888/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/8/2018 ] [ Hiệu lực: 02/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1871/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
  [ Ban hành: 01/8/2018 ] [ Hiệu lực: 01/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1868/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt danh sách hợp tác xã nông nghiệp và cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng thực hiện thí điểm về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2020
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho Công ty Cổ phần khoa học hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Sơn La (đợt 1)
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1860/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thảo nguyên 2 tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1859/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Minh Thúy Chiềng Chung thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Trại bò Minh Thúy Xuân Nha
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1857/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm giò khoáng sản năm 2018 (đợt 2)
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1827/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công, cơ chế kiểm tra, kiểm soát dịch vụ công thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/7/2018 ] [ Hiệu lực: 26/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1826/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/7/2018 ] [ Hiệu lực: 26/7/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 19/7/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  thông qua Đề án đề nghị công nhận Thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1764/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018
  [ Ban hành: 18/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1743/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc hủy bỏ các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc giao UBND các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 18/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1723/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi bản Phai Khát Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
  [ Ban hành: 16/7/2018 ] [ Hiệu lực: 16/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1722/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dụng Công trình: Thủy lợi bản lâm Phắng Cứm, xã Chiềng San, huyện Mường La
  [ Ban hành: 16/7/2018 ] [ Hiệu lực: 16/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
  [ Ban hành: 16/7/2018 ] [ Hiệu lực: 16/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1692/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đính chính Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
  [ Ban hành: 12/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1690/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  [ Ban hành: 12/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1690/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030
  [ Ban hành: 12/7/2018 ] [ Hiệu lực: 12/7/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1686/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qúy III năm 2018
  [ Ban hành: 11/7/2018 ] [ Hiệu lực: 11/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1649/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép Văn phòng công chứng Đinh Văn Dũng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
  [ Ban hành: 05/7/2018 ] [ Hiệu lực: 05/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020
  [ Ban hành: 04/7/2018 ] [ Hiệu lực: 04/7/2018 ]