"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4392 văn bản
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019
  [ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 5 năm (2014 – 2018) trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 05/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2196/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới diện tích Rừng đặc dụng Xuân Nha
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2195/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 29/8/2019 ] [ Hiệu lực: 29/8/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Magnezit số 1188/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty TNHH 27-7
  [ Ban hành: 29/8/2019 ] [ Hiệu lực: 29/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 245/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 144/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 142/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạng mục đường giao thông số 2A, 2B, 2C khu dân cư OC-01, OC-04 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản áp dụng pháp luật
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 139NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ chín đến kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 117/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 116/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bãi bỏ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc miễn phí xây dựng
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 115/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bãi bỏ Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 114/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật
  [ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 08/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2078/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
  [ Ban hành: 27/8/2019 ] [ Hiệu lực: 27/8/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2071/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
  [ Ban hành: 26/8/2019 ] [ Hiệu lực: 26/8/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2065/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 23/8/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
  [ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 23/8/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 32/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 21/8/2019 ] [ Hiệu lực: 15/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục xã, bản định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2019 - 2020
  [ Ban hành: 16/8/2019 ] [ Hiệu lực: 16/8/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 31/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/8/2019 ] [ Hiệu lực: 25/8/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2000/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
  [ Ban hành: 14/8/2019 ] [ Hiệu lực: 14/8/2019 ]