"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Bắc Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường văn hóa huyện BY
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023( Đợt 3)
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2)
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 4)
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Phó trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát chuyên đề việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn do phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2020
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 2020
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-TTHĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-TTHĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]