"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Mường La ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/07/2019 ] [ Hiệu lực: 04/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/07/2019 ] [ Hiệu lực: 04/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 huyện Mường La
[ Ban hành: 05/07/2019 ] [ Hiệu lực: 04/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sử dụng nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hệ thống tưới ẩm
[ Ban hành: 05/07/2019 ] [ Hiệu lực: 04/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện
[ Ban hành: 02/05/2019 ] [ Hiệu lực: 02/05/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường La
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND huyện Mường La về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 2018
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn giao nguồn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện và nguồn thu tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND huyện ngày 13/12/2017 của HĐND huyện năm 2018
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện năm 2018
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 2018
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2017 ] [ Hiệu lực: 12/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/07/2017 ] [ Hiệu lực: 19/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện Mường La
[ Ban hành: 19/07/2017 ] [ Hiệu lực: 19/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 19/07/2017 ] [ Hiệu lực: 19/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê chuẩn nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 01/08/2016 ] [ Hiệu lực: 05/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 01/08/2016 ] [ Hiệu lực: 05/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 01/08/2016 ] [ Hiệu lực: 01/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện khóa XX về Chương trình khảo sát năm 2016 và dự kiến chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện Mường La
[ Ban hành: 01/08/2016 ] [ Hiệu lực: 01/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện
[ Ban hành: 01/08/2016 ] [ Hiệu lực: 01/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2016 ] [ Hiệu lực: 24/06/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2016 ] [ Hiệu lực: 24/06/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 04/01/2016 ]