"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Mộc Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 4)
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 109/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 101/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 (đợt 2)
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án bổ sung năm 2020
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2030
[ Ban hành: 04/03/2019 ] [ Hiệu lực: 04/03/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách chưa phân bổ, vốn Xổ số kiến thiết hỗ trợ thực hiện CTMTQG XD NTM, vốn các CTMTQG, vốn hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng và nguồn vốn thu tiền sử dụng đất
[ Ban hành: 15/12/2017 ] [ Hiệu lực: 15/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư dự án, công trình nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018
[ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2017
[ Ban hành: 03/08/2017 ] [ Hiệu lực: 03/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Mộc Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 03/07/2017 ] [ Hiệu lực: 03/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn danh mục đầu tư các dự án, công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018
[ Ban hành: 03/07/2017 ] [ Hiệu lực: 03/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2016
[ Ban hành: 03/07/2017 ] [ Hiệu lực: 10/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2017
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 19/12/2016 ] [ Hiệu lực: 19/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện Mộc Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 05/08/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 72/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 73/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 74/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối cho cấp xã năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 76/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Mộc Châu 5 năm (2016 - 2020)
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 01/6 - 15/11/2015) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 18/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND huyện Mộc Châu, khoá XIX
[ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Thường trực HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ] [ Hết hiệu lực: 01/07/2028 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký kỳ họp HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ] [ Hết hiệu lực: 07/02/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 03/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/11/2015 ]