"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Phù Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 01/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu ban hành theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Phù Yên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 07/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Phù Yên năm 2017
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đề án Chuyển đổi cây trồng trên đất dốc huyện Phù Yên giai đoạn 2017 - 2020
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về việc thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2016
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về việc cấp phép và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn của huyện Phù Yên
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập các ơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phù Yên
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phù Yên năm 2017
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Phù Yên về phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo và bền vững huyện Phù Yên năm 2017
[ Ban hành: 30/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Phù Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 29/07/2016 ] [ Hiệu lực: 06/08/2016 ] [ Hết hiệu lực: 03/08/2006 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
[ Ban hành: 29/07/2016 ] [ Hiệu lực: 29/07/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (giai đoạn 2015 - 2025)
[ Ban hành: 29/07/2016 ] [ Hiệu lực: 29/07/2016 ] [ Hết hiệu lực: 01/08/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 29/07/2016 ] [ Hiệu lực: 29/07/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2016 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 25/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 26/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2016 huyện Phù Yên
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đề án xây dựng nông thôn mới huyện Phù Yên giai đoạn (2016-2020)
[ Ban hành: 25/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]