"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Quỳnh Nhai ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 49/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 24/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Quỳnh Nhai năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 17/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ kế hoạch nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 24/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 17/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 17/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 27/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Mường Giàng
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 27/01/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 27/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2014
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 27/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 34/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 22/07/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2011
[ Ban hành: 08/07/2012 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2010
[ Ban hành: 24/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 25/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện năm 2012
[ Ban hành: 24/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi  và phân bổ ngân sách năm 2012
[ Ban hành: 24/12/2011 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 20/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2012
[ Ban hành: 24/12/2011 ]