"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Thuận Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Phòng Y tế huyện
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ xung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ)
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua suối đường phố Lê Hữu Trác, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp cải tạo đường phố 23/8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Thuận Châu năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự kiến danh mục dự án khỏi công mới năm 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà sưởng chế biến chè của HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển HTX thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sụng dự toán kinh phí năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách xã giai đoạn 2017 - 2019
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Thuận Châu, khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 24/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để thực hiện các nhiệm vụ quả lý, sử dụng và khai thác hạ tầng các tuyến đường huyện quản lý năm 2020
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thuận Châu năm 2019
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]