"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Vân Hồ ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Hồ Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 2018
[ Ban hành: 26/06/2018 ] [ Hiệu lực: 26/06/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 26/06/2018 ] [ Hiệu lực: 26/06/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2018
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các Nội dung đã được thống nhất giữa Thường trực HĐND và UBND huyện từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 18/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương và vốn TPCP, các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
[ Ban hành: 06/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 2016
[ Ban hành: 06/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
[ Ban hành: 06/07/2017 ] [ Hiệu lực: 12/07/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện khoá II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 06/07/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 01/01/2017 ] [ Hết hiệu lực: 01/11/2043 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
[ Ban hành: 03/07/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vân Hồ năm 2014
[ Ban hành: 03/07/2015 ] [ Hiệu lực: 03/07/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ] [ Hiệu lực: 01/01/2015 ] [ Hết hiệu lực: 01/10/1998 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Phương án phân bổ một số nguồn vốn đầu tư năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ] [ Hiệu lực: 01/01/2015 ]