"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Yên Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 chuyển sang năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ nguồn vốn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (vốn đầu tư)
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Chỉnh trang khuôn viên, trụ sở làm việc xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ nguồn kỉnh phí hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2019
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng đường GTNT theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh danh mục đầu tư các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2018
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2018
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương lập dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Căn cứ hậu phương, Căn cứ hậu cần kỹ thuật, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2019
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị dự toán năm 2019
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh (số dư dự toán) nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2017
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn vốn thục hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp)
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
[ Ban hành: 28/6/2018 ] [ Hiệu lực: 28/6/2018 ]