"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Yên Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Chợ dân sinh, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cầu bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dđầu tư dự án: Cải tạo sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Châu
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn Ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 02/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Yên Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Yên Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Chiềng Hặc khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chiềng Hặc khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]