"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
. [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Hiệu lực: 03/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1765/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn huyện Sốp Cộp, năm 2020
[ Ban hành: 10/8/2020 ] [ Hiệu lực: 10/8/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1757/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định mức kinh phí lập quy hoạch nông thôn mới
[ Ban hành: 07/8/2020 ] [ Hiệu lực: 07/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1728/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
[ Ban hành: 05/8/2020 ] [ Hiệu lực: 05/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1733/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
[ Ban hành: 05/8/2020 ] [ Hiệu lực: 05/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1734/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trung tâm dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/8/2020 ] [ Hiệu lực: 05/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1735/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 05/8/2020 ] [ Hiệu lực: 05/8/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1709/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại Điểm 2, Phần III Phương án đấu giá kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/8/2020 ] [ Hiệu lực: 04/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp về lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực
[ Ban hành: 04/8/2020 ] [ Hiệu lực: 04/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1714/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật
[ Ban hành: 04/8/2020 ] [ Hiệu lực: 04/8/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1690/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2020
[ Ban hành: 03/8/2020 ] [ Hiệu lực: 03/8/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 20/7/2020 ] [ Hiệu lực: 01/8/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 35/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 20/7/2020 ] [ Hiệu lực: 31/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 17/7/2020 ] [ Hiệu lực: 17/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cắm mốc ranh giới diện tích rừng Rừng đặc dụng Tà Xùa
[ Ban hành: 15/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/7/2020 ] [ Hiệu lực: 01/8/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1454/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để đầu tư xây dựng Trạm nghiền, bãi đổ thải
[ Ban hành: 13/7/2020 ] [ Hiệu lực: 13/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/7/2020 ] [ Hiệu lực: 13/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
[ Ban hành: 13/7/2020 ] [ Hiệu lực: 13/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1458/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
[ Ban hành: 13/7/2020 ] [ Hiệu lực: 13/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1467/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La (giai đoạn II) đoạn từ cầu Coóng Nọi đến khu Viện Dưỡng lão
[ Ban hành: 13/7/2020 ] [ Hiệu lực: 13/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1444/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đào tạo cao đẳng sư phạm chuyên ngành Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 10/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Ban Thi đua, Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
[ Ban hành: 07/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 07/7/2020 ] [ Hiệu lực: 07/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]