"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 820/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 821/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 11/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/05/2022 ] [ Hiệu lực: 16/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 727/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 728/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 720/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tụa hành chính thay thế (lĩnh vực Điện lực; Lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 692/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030 (Lô CCC3, SKC10, BDX2, CXC10)
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 2040
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 661/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 642/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 643/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 648/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]