"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Phòng Y tế huyện
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ xung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ)
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua suối đường phố Lê Hữu Trác, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp cải tạo đường phố 23/8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Thuận Châu năm 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 19/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Chợ dân sinh, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cầu bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dđầu tư dự án: Cải tạo sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Châu
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự kiến danh mục dự án khỏi công mới năm 2021
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]