"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ vốn xã hội hóa cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các dự án tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu (đợt 04)
[ Ban hành: 14/05/2024 ] [ Hiệu lực: 14/05/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện từ sau Kỳ họp thứ bảy đến trước Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND huyện
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/04/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2024
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/04/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/04/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/04/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/04/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường văn hóa huyện BY
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2024
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2024
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2024
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2024
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023( Đợt 3)
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2023
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XXI bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 18/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/10/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối được phân cấp
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ; Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/07/2023 ]