"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 266/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm 2016 - 2021
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 267/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 268/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 16
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 260/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 28-02-2020 của HĐND tỉnh về dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 261/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2).
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 262/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II).
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 263/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 264/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ Sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 265/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm năm 2021 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 147/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/02/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 148/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 255/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 256/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thu hồi số tăng thu từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 237/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 12/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 249/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ mười ba đến kỳ họp thứ mười lăm của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 248/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười lăm; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 247/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 246/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 254/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 252/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 253/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 251/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 235/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 236/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 239/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 241/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 243/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 238/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 245/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 242/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]