"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 25/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 19/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 20/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; ...
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 21/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 22/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định không thu học phí kỳ học II năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 23/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 24/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thu hồi dự toán năm 2021 và giao bổ sung có các mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
hủy bỏ danh mục dự án nhà nước thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 18/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 1)
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 2)
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kế hoạch đầu tư công năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]