"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Hội thẩm Tòa án ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 282/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12 - 5 - 2021 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 26/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 283/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 - 4 - 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 26/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 284/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 26/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 276/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 277/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thành phần 1 của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 278/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường liên xã Mường Lựm, Yên Châu qua suối đi Tân Lập, Mộc Châu thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 279/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 280/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 - 4 - 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 281/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 270/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 271/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 3)
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 272/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 273/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 274/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt bổ sung dự toán năm 2021 kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-02-2021 của Chính phủ
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 275/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 269/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. (Đăng từ Công báo số 13 đến Công báo số 14)
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 269/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. (Đăng từ Công báo số 13 đến Công báo số 14)
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 266/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm 2016 - 2021
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 267/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 268/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 16
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]