"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 55/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 01/05/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 56/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 57/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 172/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chủ trương hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và Hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội nhà báo địa phương năm 2023
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 178/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 176/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 177/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hủy bỏ các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 179/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 182/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đặt tên đường, tên phố, công trình công cộng và bổ sung tuyến phố thuộc thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã - đợt 2
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 183/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2)
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 170/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 173/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 174/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 175/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thông tin khác của dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 54/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 01/05/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 165/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐT.107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 166/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng, phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 167/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 6)
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 168/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 180/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 181/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 53/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ khoản 1.1, mục 1, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh; điểm d, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 01/05/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 51/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2023; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 20/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 52/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 20/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 157/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 158/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Pàn bảo vệ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 159/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 8)
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]