"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 139/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 2021
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 140/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 125/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh một số Nghị quyết của HDND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 135/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 136/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 137/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 138/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22-3-2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 212/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 213/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 214/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08-12-2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 202/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 209/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 131/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 132/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 133/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 134/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 130/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 195/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 196/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 197/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 198/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 200/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 201/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 199/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 13; việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 190/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030
[ Ban hành: 18/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 191/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư và vay vốn, đối ứng vốn thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 192/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng, tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 193/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục dự án nhà nưóc thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 194/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 18/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]