"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1836/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1837/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1847/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 16/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[ Ban hành: 28/07/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1802/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1795/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
[ Ban hành: 23/07/2021 ] [ Hiệu lực: 23/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1707/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực năng lượng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 12/07/2021 ] [ Hiệu lực: 12/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 09/07/2021 ] [ Hiệu lực: 09/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1600/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.
[ Ban hành: 07/07/2021 ] [ Hiệu lực: 07/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1601/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 07/07/2021 ] [ Hiệu lực: 07/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 15/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 05/07/2021 ] [ Hiệu lực: 20/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số CCHC năm 2021 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1426/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
[ Ban hành: 24/06/2021 ] [ Hiệu lực: 24/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế
[ Ban hành: 24/06/2021 ] [ Hiệu lực: 24/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1403/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
[ Ban hành: 22/06/2021 ] [ Hiệu lực: 22/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1342/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố bãi bỏ Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 18/06/2021 ] [ Hiệu lực: 18/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1323/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao.
[ Ban hành: 17/06/2021 ] [ Hiệu lực: 17/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1251/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 11/06/2021 ] [ Hiệu lực: 11/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 12/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND tỉnh quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc
[ Ban hành: 08/06/2021 ] [ Hiệu lực: 15/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 16/7/2007; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31/3/2010; Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”
[ Ban hành: 08/06/2021 ] [ Hiệu lực: 08/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 08/06/2021 ] [ Hiệu lực: 08/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 02/06/2021 ] [ Hiệu lực: 02/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1109/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua " Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La" giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 01/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1118/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/06/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1047/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về huy động lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ lớn và tai nạn, sự cố phức tạp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 30/05/2021 ] [ Hiệu lực: 30/05/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1039/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 08/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 06/06/2021 ]