"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 13/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 11/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực an toàn thực phẩm) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 29/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 07/10/2021 ] [ Hiệu lực: 20/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 27/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về quy mô công trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù.
[ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 26/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
[ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2432/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 04/10/2021 ] [ Hiệu lực: 04/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 23/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 28/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2324/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Phòng Công chứng tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 23/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2318/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 23/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2223/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh.
[ Ban hành: 13/09/2021 ] [ Hiệu lực: 13/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 13/09/2021 ] [ Hiệu lực: 13/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2186/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
[ Ban hành: 10/09/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 21/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 10/09/2021 ] [ Hiệu lực: 25/09/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2058/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2059/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2021 (từ tháng 9 đến tháng 12).
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Hoạt động Xây dựng; Lĩnh vực Nhà ở, Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/08/2021 ] [ Hiệu lực: 24/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1973/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 17/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1913/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 11/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1904/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1903/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hủy bỏ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ giúp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh.
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 30/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1836/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1837/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng.
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 29/07/2021 ]