"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 639/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 549/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 545/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 26/03/2021 ] [ Hiệu lực: 26/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực nuôi con nuôi) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
[ Ban hành: 19/03/2021 ] [ Hiệu lực: 19/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 04/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/03/2021 ] [ Hiệu lực: 20/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 02/03/2021 ] [ Hiệu lực: 02/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Văn phòng thừa phát lại Tây Bắc
[ Ban hành: 26/02/2021 ] [ Hiệu lực: 26/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/02/2021 ] [ Hiệu lực: 24/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 297/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua các cụm, khối thi đua của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/02/2021 ] [ Hiệu lực: 22/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 300/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/02/2021 ] [ Hiệu lực: 22/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021
[ Ban hành: 03/02/2021 ] [ Hiệu lực: 03/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
[ Ban hành: 03/02/2021 ] [ Hiệu lực: 03/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 03/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004; Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/02/2021 ] [ Hiệu lực: 15/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 108/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 104/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 10/02/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung về thực hiện dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại không sử dụng vốn ngân sách theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 139/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 91/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 19/01/2021 ] [ Hiệu lực: 19/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 90/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trường Cao đẳng Sơn La
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 68/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]