"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND huyện
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND huyện 03/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 29/11/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 03/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 04/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND huyện 2306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn - nhà bếp, khu nội trú trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Xím Vàng, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND huyện 2277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định của UBND huyện 2279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020
[ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định của UBND huyện 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Bắc Yên năm 2020
[ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định của UBND huyện 2299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020
[ Ban hành: 21/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định của UBND huyện 01/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 02/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 03/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 04/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 05/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 06/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 07/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2016 ] [ Hiệu lực: 05/10/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 13/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mộc Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/09/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 609/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 03/08/2016 ] [ Hiệu lực: 18/08/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 08/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thuận Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 202
[ Ban hành: 02/08/2016 ] [ Hiệu lực: 12/08/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 2132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 28/06/2016 ] [ Hiệu lực: 28/06/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 09/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 05/05/2016 ] [ Hiệu lực: 12/05/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 303/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 04/05/2016 ] [ Hiệu lực: 11/05/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 01/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/03/2016 ] [ Hiệu lực: 07/04/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 2979/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng năm 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Quyết định của UBND huyện 10/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách huyện Sốp Cộp năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2016 ]
Quyết định của UBND huyện 09/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
[ Ban hành: 30/11/2015 ] [ Hiệu lực: 18/11/2015 ]
Quyết định của UBND huyện 08/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND cấp xã
[ Ban hành: 27/11/2015 ] [ Hiệu lực: 03/12/2015 ]
Quyết định của UBND huyện 07/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế quản lý, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; phân loại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 04/11/2015 ] [ Hiệu lực: 11/11/2015 ]