"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 820/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 11/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/05/2022 ] [ Hiệu lực: 16/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030 (Lô CCC3, SKC10, BDX2, CXC10)
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 2040
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 648/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 649/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
[ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 613/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/4/2019 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 15/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 11/04/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 517/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp nhận Trường Trung cấp Luật Tây Bắc thuộc Bộ Tư pháp về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 07/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/03/2022 ] [ Hiệu lực: 15/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 356/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/03/2022 ] [ Hiệu lực: 01/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 324/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 25/02/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 333/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/02/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một phần Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/03/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]