"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/4/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2003/QĐ-UBND ngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma túy ở cơ sở Giáo dục - Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/3/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 469/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 28/2004/CT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/3/2020 ] [ Hiệu lực: 12/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 182/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2004 và Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 367/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 27/02/2020 ] [ Hiệu lực: 15/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/02/2020 ] [ Hiệu lực: 25/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 25/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019
[ Ban hành: 22/01/2020 ] [ Hiệu lực: 22/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/01/2020 ] [ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo số 10 đến số 11)
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo số 10 đến Công báo số 11)
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thực hiện phê duyệt hương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
[ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 12/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 22/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/12/2019 ] [ Hiệu lực: 25/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2979/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2019 ] [ Hiệu lực: 08/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2976/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 (đợt 2)
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2806/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh hết thời hạn hiệu lực
[ Ban hành: 18/11/2019 ] [ Hiệu lực: 18/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005, Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009, Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 24/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2791/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng hết thời hạn hiệu lực
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 14/11/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]