"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 33/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý, cơ quan thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 25/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2498/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Cao su Sơn La để thực hiện công trình: Trận địa Pháo phòng không 37mm-1, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 12/10/2021 ] [ Hiệu lực: 12/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2508/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 15/7/2003 và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 12/10/2021 ] [ Hiệu lực: 12/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 31/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 25/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 32/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 25/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 07/10/2021 ] [ Hiệu lực: 20/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 28/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 07/10/2021 ] [ Hiệu lực: 20/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ do ngân sách Nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý.
[ Ban hành: 04/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 29/09/2021 ] [ Hiệu lực: 09/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2373/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 28/09/2021 ] [ Hiệu lực: 28/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2369/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 27/09/2021 ] [ Hiệu lực: 27/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2329/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 24/09/2021 ] [ Hiệu lực: 24/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 24/09/2021 ] [ Hiệu lực: 05/10/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả phục vụ liên kết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 23/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về Bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 15/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2231/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 14/09/2021 ] [ Hiệu lực: 14/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
[ Ban hành: 14/09/2021 ] [ Hiệu lực: 14/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 18/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 18/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 19/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 20/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La để giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sơn La quản lý theo quy hoạch.
[ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 07/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 20/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 07/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết.
[ Ban hành: 06/09/2021 ] [ Hiệu lực: 06/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 17/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2039/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 20/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Khu điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên.
[ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Sơn La thực hiện.
[ Ban hành: 19/07/2021 ] [ Hiệu lực: 19/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1715/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 16/07/2021 ] [ Hiệu lực: 16/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1714/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.
[ Ban hành: 16/07/2021 ] [ Hiệu lực: 16/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]