"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2993 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  33/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý, cơ quan thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.13/10/202125/10/2021Chưa hiệu lực
  2515/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.13/10/202113/10/2021Đang hiệu lực
  2508/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 15/7/2003 và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND tỉnh Sơn La.12/10/202112/10/2021Đang hiệu lực
  2498/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Cao su Sơn La để thực hiện công trình: Trận địa Pháo phòng không 37mm-1, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.12/10/202112/10/2021Đang hiệu lực
  32/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La.11/10/202125/10/2021Chưa hiệu lực
  31/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.11/10/202125/10/2021Chưa hiệu lực
  2493/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng tỉnh Sơn La.11/10/202111/10/2021Đang hiệu lực
  2482/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực an toàn thực phẩm) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.08/10/202108/10/2021Đang hiệu lực
  30/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.07/10/202120/10/2021Chưa hiệu lực
  29/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.07/10/202120/10/2021Chưa hiệu lực
  28/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.07/10/202120/10/2021Chưa hiệu lực
  27/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quy mô công trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.05/10/202115/10/2021Đang hiệu lực
  26/2021/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.05/10/202115/10/2021Đang hiệu lực
  2443/QĐ-UBND Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.05/10/202105/10/2021Đang hiệu lực
  2442/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù.05/10/202105/10/2021Đang hiệu lực
  25/2021/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ do ngân sách Nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý.04/10/202115/10/2021Đang hiệu lực
  2432/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.04/10/202104/10/2021Đang hiệu lực
  2413/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.01/10/202101/10/2021Đang hiệu lực
  2412/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.01/10/202101/10/2021Đang hiệu lực
  2407/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030.01/10/202101/10/2021Đang hiệu lực
  29/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018-202530/09/202130/09/2021Đang hiệu lực
  28/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)30/09/202130/09/2021Đang hiệu lực
  27/NQ-HĐND Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-202530/09/202130/09/2021Đang hiệu lực
  26/NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, bổ sung năm 202130/09/202130/09/2021Đang hiệu lực
  25/NQ-HĐND Về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 202130/09/202130/09/2021Đang hiệu lực
  08/2021/NQ-HĐND Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ30/09/202101/10/2021Đang hiệu lực
  24/2021/QĐ-UBND Về việc mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.29/09/202109/10/2021Đang hiệu lực
  23/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.28/09/202115/10/2021Đang hiệu lực
  2373/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La.28/09/202128/09/2021Đang hiệu lực
  2369/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ27/09/202127/09/2021Đang hiệu lực