"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp UBND huyện Mai Sơn UBND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường giải phóng mặt bằng
[ Ban hành: 14/9/2017 ] [ Hiệu lực: 14/9/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
[ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã
[ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2433/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
[ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 12/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/9/2017 ] [ Hiệu lực: 10/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 31/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/9/2017 ] [ Hiệu lực: 25/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung nhiệm vụ thục hiện Chị thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
[ Ban hành: 06/9/2017 ] [ Hiệu lực: 06/9/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu dân cư thương mại suối Nậm La (lô số 5)
[ Ban hành: 06/9/2017 ] [ Hiệu lực: 06/9/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 14/9/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2342/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2346/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2345/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 30/8/2017 ] [ Hiệu lực: 30/8/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 29/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/8/2017 ] [ Hiệu lực: 07/9/2017 ]