"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bái boe Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường, giải phóng mặt bằng
[ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 223/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017
[ Ban hành: 29/01/2018 ] [ Hiệu lực: 29/01/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 177/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên vật liệu sản suất gạch nung tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/01/2018 ] [ Hiệu lực: 25/01/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/01/2018 ] [ Hiệu lực: 25/01/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/01/2018 ] [ Hiệu lực: 22/01/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018
[ Ban hành: 19/01/2018 ] [ Hiệu lực: 19/01/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/01/2018 ] [ Hiệu lực: 19/01/2018 ]