"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp UBND huyện Mai Sơn UBND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn các xã Mường Chanh, Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/11/2017 ] [ Hiệu lực: 20/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư khu đô thị Kim Sơn thuộc bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Vân Hồ
[ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố
[ Ban hành: 10/11/2017 ] [ Hiệu lực: 10/11/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản quặng đồng tại khu vực bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La" (Trữ lượng tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2017)
[ Ban hành: 09/11/2017 ] [ Hiệu lực: 09/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2879/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cà phê tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ tưới ẩm xã Tà Lại, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa; hệ thống camera giám sát an ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/11/2017 ] [ Hiệu lực: 07/11/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/11/2017 ] [ Hiệu lực: 07/11/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 35/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 02/11/2017 ] [ Hiệu lực: 02/11/2017 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện 02/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 02/11/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]