"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/4/2018 ] [ Hiệu lực: 20/4/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 15/4/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/4/2018 ] [ Hiệu lực: 02/4/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/3/2018 ] [ Hiệu lực: 10/4/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 07/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/3/2018 ] [ Hiệu lực: 10/4/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/3/2018 ] [ Hiệu lực: 26/3/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 630/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận và kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 23/3/2018 ] [ Hiệu lực: 23/3/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 629/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 23/3/2018 ] [ Hiệu lực: 23/3/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 584/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
[ Ban hành: 16/3/2018 ] [ Hiệu lực: 16/3/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/3/2018 ] [ Hiệu lực: 16/3/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 542/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Tầm - Sơn La" cho sản phẩm cá Tầm của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 543/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Sông Đà - Sơn La" cho sản phẩm cá lòng hồ Sông Đà của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 544/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Táo Sơn Tra - Sơn La" cho sản phẩm Táo Sơn Tra, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/3/2018 ] [ Hiệu lực: 14/3/2018 ]