"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
, [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
,
[ Hiệu lực: 19/7/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 2293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2290/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
[ Ban hành: 14/9/2018 ] [ Hiệu lực: 14/9/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 13/9/2018 ] [ Hiệu lực: 13/9/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2218/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 11/9/2018 ] [ Hiệu lực: 21/9/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện
[ Ban hành: 11/9/2018 ] [ Hiệu lực: 25/9/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 26/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/9/2018 ] [ Hiệu lực: 21/9/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 05/9/2018 ] [ Hiệu lực: 05/9/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2120/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
[ Ban hành: 29/8/2018 ] [ Hiệu lực: 29/8/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi, thủy điện Keo Bắc, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã
[ Ban hành: 27/8/2018 ] [ Hiệu lực: 27/8/2018 ]