"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4683 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giải thể Ban Thi đua, Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
  [ Ban hành: 07/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
  [ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2020
  [ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 14/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1389/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1383/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 209/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 01/7/2020 ] [ Hiệu lực: 01/7/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 202/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 01/7/2020 ] [ Hiệu lực: 01/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 30/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về hình thức đào tạo; nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1329/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự toán duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2020
  [ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1328/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, hạ tầng đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương
  [ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1327/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2020
  [ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học đạt thăng hạng từ hạng III lên hạng II
  [ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 25/6/2020 ] [ Hiệu lực: 09/7/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng dân cư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tại tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 25/6/2020 ] [ Hiệu lực: 25/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  [ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1281/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về quốc tịch, đăng ký bảo đảm, chứng thực
  [ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1269/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1252/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2020
  [ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1244/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép dừng thực hiện vĩnh viễn Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở, nhà làm việc Đội cắm mốc, kho tập kết mốc và Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ
  [ Ban hành: 18/6/2020 ] [ Hiệu lực: 18/6/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1234/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/6/2020 ] [ Hiệu lực: 17/6/2020 ]