"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1230 văn bản
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
  [ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 140/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 139/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 2021
  [ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc điều chỉnh một số Nghị quyết của HDND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
  [ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 125/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
  [ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 40/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh và chi phí vận chuyển 1 mét khối nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến trung tâm các xã có bản đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 39/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2031/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  sửa đổi nội dung tiêu chí số 8 - Thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 05/09/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1869/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/08/2020 ] [ Hiệu lực: 26/08/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 37/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/08/2020 ] [ Hiệu lực: 28/08/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 36/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 12/08/2020 ] [ Hiệu lực: 22/08/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 214/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08-12-2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 213/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 212/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1603/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc phê duyệt Phương án Ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 137/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 136/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 135/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/08/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 138/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22-3-2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 35/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
  [ Ban hành: 20/07/2020 ] [ Hiệu lực: 31/07/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
  [ Ban hành: 20/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 20/07/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 14/07/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]