"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Sốp Cộp ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 89/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Miễn nhiệm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp nhận việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về "Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của UBND huyện đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp giai đoạn 2010 - 2018"
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 6 và thứ 7) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức các Kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 100/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Huổi Pe, bản Pe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 119/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư Công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 123/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 124/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 27/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 125/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 27/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 122/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp năm 2016
[ Ban hành: 17/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 93/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 17/12/2014 ] [ Hiệu lực: 17/12/2014 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 58/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 59/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 61/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 29/7/2010 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp 5 năm (2011 - 2015)
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 63/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 60/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện và nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết năm 2014
[ Ban hành: 19/12/2013 ] [ Hiệu lực: 19/12/2013 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập Dự án và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình triển khai năm 2014 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 04/07/2013 ] [ Hiệu lực: 04/05/2000 ] [ Hết hiệu lực: 05/06/2017 ]
Nghị quyết của HĐND cấp huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Sốp Cộp bầu
[ Ban hành: 04/07/2013 ]